ReliningRostfria VA-system levererar rör som finns i ett stort antal standard dimensioner, vilka i många fall passar för infodring (relining) av befintliga rör utan nämnvärd kapacitetsförlust.

I de fall där passande standarddimensioner saknas, kan specialdiametrar offereras.

Rostfria rör medger hög driftsäkerhet, ”obegränsad” livslängd, underhållsfrihet och hög hygien!

De goda egenskaperna hos rostfria material har sedan länge utnyttjats inom livsmedelsindustrin, där höga krav ställs på hygien, driftsäkerhet, underhållsfrihet och livslängd.

Dessa egenskaper gör att rostfritt är ett mycket bra alternativ för renovering av VA-ledningar. Resultatet blir ett driftsäkert och på längre sikt mycket bra totalekonomiskt alternativ till andra renoveringsmetoder.

Minimala föroreningar i segt och starkt material

Syrafast stål har i princip en obegränsad livslängd och rätt dimensionerade renoveringar skall därför inte behövas läggas om av andra skäl än att planläggningen blir helt ändrad. Det renoverade röret blir mycket motståndskraftigt mot oförutsedda slag och tryckpåkänningar och även mot kemiska förändringar i omgivningsmiljön. Den hydrauliska kapaciteten är fullt jämförbar med betong Ø1600 med rostfritt Ø1400. Dessutom minimeras uppkomsten av invändiga beläggningar som kan påverka vattenkvaliteten och kapaciteten.

Infodring med rostfria rör kräver schaktgropar.

Infodringen sker med rostfria stålrör i längder från 6 m, som efter inspektion och rengöring av det gamla röret trycks och/eller vinschas in i ledningen. Rördelarna svetsas ihop av specialutbildad personal, som är licensierade för uppgiften. Infodringen genomförs successivt mellan schaktgropar med ca 100 meters mellanrum.