Lars Färnstrand, driftchef Käppalaverket

Slutet mätsystem för avlopp

Mätränna ger rätta VA-avgifterna

– Våra slutkunder, kommunernas och dess invånarna, strävar ständigt att sänka sina kostnader för vatten och avlopp. Därför har vi inlett ett mångmiljonprogram för installation av ett mätsystem som i dag har den bästa tekniska noggrannheten, säger Lars Färnstrand, driftschef vid jättelika Käppalaverket på Lidingö, Stockholms kommun.
– Förutom en mer exakt mätning har vi också skapat avsevärt bättre arbetsmiljö, vilket är nog så väsentligt.
Den nya mättekniken för VA-system har en ränna med inkapslad mätare som huvudkomponent. En typ av flödesmätare som etablerades på svenska marknaden 1995. Käppalaverket köpte den första mätaren i landet och installationen gjordes i regi av Käppala- förbundet. Rostfria VA-System i Storfors kom

1_11_22Smälter in i miljön. Mätstationen i anslutning till pendeltågets hållplats vid Talludden på Lidingö har en diskret överbyggnad i rostfritt. Även inne i bunkern med mätstationen blänker det rostfritt.

tidigt in i bilden. – Efter cirka ett års drift bedömde vi att tekniken fungerade efter de premisser som ställts upp.

Vi bestämde oss för att gå vidare och bygga om samtliga våra rännor, säger Lars Färnstrand.

Tio kommuners avloppsvatten

Käppalaverket tar hand om avloppsvatten från tio kommuner i norra Stor-Stockholm. Via ett sex mil långt tunnelsystem hamnar det i
Käppala reningsverk på Lidingö. Tidigare mätteknik med Parshallränna
har haft stora mätfel. Den tekniken medger inte noggrannare toleranser. Ny teknik och rostfritt.
– Alla våra 22 mätpunkter skall förses med den nya tekniken, säger Lars Färnstrand. Rostfritt är ett utmärkt material som ger goda förutsättningar ur miljösynpunkt.

Inkapslat och rostfritt

Den nya magnetflödesmätaren byggs in i befintliga mätrännor efter en noggrant datorberäknad modell, där man med utgång från många års mätningar dimensionerar rännorna för att uppnå maximala parametrar och högsta noggrannhet.
Avloppsvattnet som rinner fritt genom tunnlarna samlas upp och styrs in i ett rostfritt rör. Flödesmätaren placeras i röret. Varje mätställe har sin egen individuella profil och kräver sitt speciella byggsätt.
– Med goda erfarenheter av rostfritt i stället för plast i avloppssystem, utvecklades kontakten med Rostfria VA-System AB i Storfors, berättar Lars Färnstrand.
– 1996 var mätstationen med den nya tekniken och mätrännan klar. Vi bollade idéer fram och tillbaka om utformningen. Resultatet blev en så exakt mätning man kan begära, så här skulle våra mätstationer se ut.
– Våra kriterier för fortsättningen blev krav på stor mättnoggrannhet, bra arbetsmiljö, låga drifts- och underhållningskostnader samt låga installationskostnader.

2_11Ny teknik och rostfritt.

– Alla våra 22 mätpunkter skall förses med den nya tekniken, säger Lars Färnstrand. Rostfritt är ett utmärkt material som ger goda förutsättningar ur miljösynpunkt.

Varje ränna unik

Käppalaverket har fortsättningsvis avsatt 2,5 miljoner i årlig projektbudget några år in på 2000-talet. Åtta mätrännor är installerade hittills. I de milslånga VA-ledningarna finns totalt 22 mätpunkter och alla ska förses med den nya tekniken samt i olika omfattning få rostfri ”kostym”.
– Tekniken är densamma för alla, men varje mätränna är unik. Miljön, de lokala förutsättningarna för varje plats samt kravet på flödesvärde bestämmer utformningen, säger Lars Färnstrand.
– Tidigt knöt vi Örjan Johansson till oss som konsult och projektledare. Örjan gör beräkningarna efter våra förutsättningar. Jan Hägglund och hans manskap i företaget Rostfria VA-System i Storfors medverkar med praktiska problemlösningar och svarar för installationerna.
– Projektet är ett utpräglat arbete i team. Jag vill mena att vi lärt oss tekniken och metoden med den nya mätrännan från grunden, säger Lars Färnstrand.


2_1Mätstation i bergrum. Vid Edsbergs finns den största pumpstationen i tunnelsystemet nerströms till Käppalaverket. Från pumpstationen leder en 550 meter lång betongkulvert med rör i diameter 1600 mm, relinad av Rostfria VA-System med rostfritt rör i diametern 1450 mm. Arbetet utfördes på starkt begränsad arbetstid, mellan korta pumpstopp. I en anslutning mot detta rör har sedan montaget av den elektromagnetiska flödesmätaren med diameter 1000 mm genomförts. Efter noggrann mätning leds vattnet vidare genom tunnelsystemet mot Käppalaverket.
Genom nyordningen har miljön förbättrats avsevärt kring det framrusande avloppsvattnet. Gasutvecklingen är nästan helt eliminerad, likaså riskerna för angrepp på betongen i anläggningen.

Eliminerar gaser och angrepp. Genom rostfritt som basmaterial samt den inbyggda rännan med sin nya mätteknik har arbetsmiljön förbättrats, gasutveckling och betongangrepp har kraftigt eliminerats.

2_24_114_222