Modell av komplett pumpstation i rostfritt, med överbyggnad och allt. Sven Eriksson, driftchef vid Karlskoga Miljö, säger så här: - De senaste tio åren har Karlskoga bytt halva beståndet av pumpstationer. I dag vet vi att besluten om övergång från betong och plast till rostfritt är välgrundat, inte minst av miljöskäl.

Modell av komplett pumpstation i rostfritt, med överbyggnad och allt. Sven Eriksson, driftchef vid Karlskoga Miljö, säger så här:
- De senaste tio åren har Karlskoga bytt halva beståndet av pumpstationer. I dag vet vi att besluten om övergång från betong och plast till rostfritt är välgrundat, inte minst av miljöskäl.

Efter tio år med enbart positiva erfarenheter:

Karlskoga satsar på rostfritt

Karlskoga kommun i Värmland har bestämt sig för att satsa på rostfritt på bred front.
Sedan 1985 har hälften av kommunens pumpstationer bytts ut. I samtliga fall har de gamla i betong eller plast ersatts av stationer i rostfritt.
På samma sätt har rostfritt fått bli nytt material vid utbyte av gamla eller läggning av nya VA-ledningar. Inriktningen är att hela vattenledningsnätet i Karlskoga centrum i framtiden ska vara i rostfritt. Frågan är om Karlskoga i detta avseende därmed är den mest ”rostfria” kommunen i hela riket.

Verkmästare och ansvarig för rörnätet inom Karlskoga Miljö är Jan-Olov Holm:
– Det är i synnerhet vid vårens tjällossning vi märker hur riktig vår satsning på rostfritt varit. Med erfarenhet från nästan sex års användning är våra omdömen enbart positiva. Vi har inte haft ett enda fel på de cirka en mil rostfria ledningar vi hittills lagt i Karlskoga. Korrosion är vi lyckligt befriade ifrån, inga brott har uppstått och vattenkvaliteten har inte påverkats.

Stora besparingar

– Under längre vinterperioder med 20-25 minusgrader har vi inte upptäckt minsta lilla spricka på ledningarna. Vårsmältning har rostfritt klarat galant. Här har vi sparat in stora pengar i reparation och underhåll. Vi vet ju att minsta lilla hål som ska tas upp i en gata kostar åtskilliga tusentals kronor. Sådana utryckningar gör vi numera bara vid brott och läckor på ledningar av gjutjärn och segjärn. – Rostfritt är dessutom ett förhållandevis lätt material. Det underlättar vid läggning. Ändå tål rostfritt tuffast tänkbara behandling vid hantering och transport.
Kanske är det ingen tillfällighet att rostfritt blivit ett 100-procentigt alternativ för Karlskoga kommun.

Framgångsrik produktutveckling

I Storfors några mil norrut har företaget Rostfria VA-system sedan I984 systematiskt utvecklat produkter av rostfritt för VA-system. Inte utan framgång.
Sven Eriksson, driftingenjör vid Karlskoga Miljö, är ansvarig för kommunens pumpstationer och reningsverk:

”Vi har vägt för och emot”

– Vi har ett bra samarbete med Rostfria VA-system i Storfors AB. Men det är inte närheten som fått oss att satsa på rostfritt. Det är när vi vägt för och emot samt framförallt sett till flera års erfarenheter av driften med de nya anläggningarna, som vi med bestämdhet kan understryka fördelarna med rostfritt.


All tillverkning av VA produkterna i rostfritt, de flesta efter specialönskemål från kund, sker i fabriken i Storfors. På bilden är Anders Borgshed i arbete med finslipning av rördetaljer. VA-verket i Malmö är köpare.

All tillverkning av VA produkterna i rostfritt, de flesta efter specialönskemål från kund, sker i fabriken i Storfors. På bilden är Anders Borgshed i arbete med finslipning av rördetaljer. VA-verket i Malmö är köpare.

Korrosion och tjällossning

I Sverige finns 130 000 kilometer VA-ledningar, eller mer än dubbla jordens omkrets. Vid vårens tjällossning sker de flesta brotten på rör gjorda av konventionellt material. 70 procent av brotten orsakas av sättningar i marken.
I dag är ledningar av rostfritt ett nytt alternativ, efter tio års utveckling bland annat i företaget Rostfria VA-system i Storfors AB i Värmland.

Andra problem inom VA-branschen är korrosion, läckande rörskarvar, rör som inverkar på vattenkvaliteten, vibrationer och mycket annat. Man räknar med vattenläckage i vissa avseenden på stadigt 25 procent i äldre typ av ledningar från reningsverk.
Korrosion har de senaste tiotalet åren blivit ett allt större problem. Vilket hör samman med försurning, utsläpp av svaveldioxid och allt sämre pH-värden.
Korrosionsproblem är en av anledningarna att rostfritt blivit så intressant även på VA-sidan. Att rostfritt dessutom tål temperaturskillnader, faktiskt upp till 200 minusgrader om så skulle vara, höga tryck och tryckstötar, höga så kallade mediahastigheter, gör inte saken sämre. Järn och betong tål inte alls samma höga hastigheter och tryck, exempelvis när vatten ska fram i en ledning.


Företaget Rostfria VA-system i Storfors AB grundades 1984, sysselsätter 15 man och omsätter cirka 14 miljoner kronor. Jan Hägglund var med och startade verksamheten och är numera ensamägare. Rören ska levereras till VA-verket i Malmö.

Företaget Rostfria VA-system i Storfors AB grundades 1984, sysselsätter 15 man och omsätter cirka 20 miljoner kronor. Jan Hägglund var med och startade verksamheten. Rören ska levereras till VA-verket i Malmö.

10-15 procent dyrare, men en god investering

Det finns en föreställning om att rostfritt skulle vara så mycket dyrare än andra material. Rätt, men inte alls med den skillnad som många tycks tro.
I fråga om VA-system i rostfritt rör det sig om 10-15 procent högre pris än det man har att jämföra med. Det vill säga konventionella rörsystem och pumpstationer i betong och glasfiberarmerad plast.

Investeringens merkostnad ska ställas i relation till minskade utgifter för underhåll och driftstörning, säger Sven Eriksson, Karlskoga Miljö. Den högre investeringskostnaden får vi tillbaka på relativt kort tid och därefter är det bara att ”ta hem vinsten” i form av lägre driftkostnad.
Rostfritt som material är inget nytt under stjärnorna. Materialet uppfanns i Frankrike redan 1904. I Sverige startades tillverkning av rostfria produkter första gången I921.
På VA-sidan var järn och betong länge ensamma herre på täppan. 1970 kom plasten in i bilden och tog över mycket i de nyinvesteringar som gjordes.
Första marklagda utomhusledningen i rostfritt lades så sent som I985. Långt dessförinnan användes däremot rostfritt i vattenreningsverk och andra VA-anläggningar, men bara inomhus. Från VA-byggnadens sockel skulle det av hävd vara segjärn, betong eller plast.

- Det finns standardkopplingar vid behov av övergång från rör i järn, betong eller plast till rostfria ledningar, säger Jan-Olov Holm, Karlskoga Miljö, som med gott resultat lagt en mil rostfria VA-ledningar.

– Det finns standardkopplingar vid behov av övergång från rör i järn, betong eller plast till rostfria ledningar, säger Jan-Olov Holm, Karlskoga Miljö, som med gott resultat lagt en mil rostfria VA-ledningar.

70 kommuner intresserade

Från mitten av 1980-talet har utvecklingen av rostfritt utomhus gått rasande fort. Rostfria VA-system AB i Storfors hör till de företag som kommit längst:
– Vi har haft utbyte med ett 70-tal av landets kommuner i form av leveranser eller offerering av hela VA-system, ledningar eller ledningsdetaljer, säger VD Jan Hägglund. De senaste åren har intresset skjutit i höjden.
– På liknande sätt Ökar intresset för rostfritt från industrins sida, säger marknadsansvarig Agneta Häger. Förfrågningar med de mest skiftande Önskemål kommer dagligen.
– Här har rostfritt en annan stor fördel, nämligen att vi inte är bundna till någon standard. Rostfritt som material gör att kunden kan bestämma från start om utformning av önskad produkt, framhåller Agneta Häger.


Sven Eriksson och Jan-Olov Holm, pump- respektive röransvariga i Karlskoga kommuns Miljöbolag, får plats i det som så småningom ska bli en pumpstation i grannkommunen Örebro.

Sven Eriksson och Jan-Olov Holm, pump- respektive röransvariga i Karlskoga kommuns Miljöbolag, får plats i det som så småningom ska bli en pumpstation i grannkommunen Örebro.

Andelen rostfritt dominerar

Verksamheten som i dag heter Rostfria VA-system i Storfors AB startade 1984 som ett renodlat utvecklingsbolag med inriktning på produkter i rostfritt material. Företaget övertogs några år senare i sin helhet av Jan Hägglund.

Företaget sysselsätter 15 personer och har en årsomsättning på omkring 14 miljoner kronor.
VA-system i rostfritt dominerar verksamheten med över hälften av omsättningen. Som exempel på produkter kan nämnas pumpstationer, muffade VA-rör, relining, brunnsrör, reservoarer och sjöledningar m m.
Prefabricering är en stor andel av det som sker i fabriken. Det vill säga att rörsystem och andra produkter som tillverkas görs för att vara helt klara att bara läggas på plats efter kundens direktiv.

Rostfritt i kretslopp

Rostfritt har odiskutabelt ett mycket
högt restvärde. Produkter i detta material är efter år av användning ändå så rena att de i princip kan gå direkt tillbaka till stålverkens grytor.

Rostfritt kan återvinnas till dess högsta värde eftersom inget går till spillo, och är därför mer än många andra material något som passar in i kretsloppssamhället och intentionerna inom ramen för Agenda 21.
Om rostfritt sägs också generellt att materialet kan betraktas som oändligt. Om förutsättningarna är bra från början och inte ändras, håller en rostfri produkt i alla ”världsliga tider”.
I fråga om rostfritt i VA-systemen är ett gångbart omdöme om hållbarheten att ”händer inget inom några månader, händer det aldrig”. Materialfelen är sällsynta.