Åre väljer Rostfria för Natura 2000 områden

Inom EU skapades Natura 2000 som ett skydd för att hejda utrotningen av djur och växter samt för att förhindra att deras livsmiljö förstörs. I Sverige finns det drygt 4 000 Natura 2000 områden, några av dessa återfinns i Åre kommuns fjällvärd. När fjällturismen och byggnationerna ökar i områden som ligger i eller i anslutning till Natura 2000 områden så blir det helt andra krav från Länsstyrelsen när det gäller hanteringen av VA-nätet. Rostfria VA-System har varit underleverantör när Åre kommun dragit nytt VA-nät i Bydalens fjällvärld samt flyttat reningsverket i Storlien till Storvallen.

Lars Erik Eriksson Åre Kommun

Åre kommuns projektledare Lars-Erik Eriksson på plats i Höglekardalen

600 fastigheter i Bydalen ansluts till nytt VA-nät

Vid Oviksfjällen i den södra delen av Åre Kommun ligger två fritidsområden, Höglekardalen och Bydalen, det är ett område som lockat fjällturism sedan tidigt 1900-tal. I början var det mest fäbodsvallar som lockade fjällturismen, men på 70-talet sker en markant ökning av byggandet av fritidshus. Stegvis byggs området ut till att innefatta 600 fastigheter och det skapas fyra separata VA-lösningar. När vattentjänstlagen träder i kraft 2007 så sätts fokus på det något föråldrade VA-nätet i fjälldalen och Länsstyrelsen vill se en enhetlig lösning på VA-nätet.
– När Natura 2000 togs så fick vi ett föreläggande från Länsstyrelsen i Jämtlands Län att lösa VA frågan i Bydalen. berättar Lars-Erik Eriksson projektledare, Åre kommun. Det fanns risk för att ädelfisken i Dammån skulle komma att påverkas av de befintliga VA-lösningarna som fanns i dalgången. Vi valde att dra ut avloppsvattnet till ett nytt reningsverk. Det ligger strax utanför dalgången och hela huvudledningen är 8km, från längst in i dalgången och fram till reningsverket. Detta för att inget utsläpp skulle kunna ske i Dammån samt slippa lukt eller andra sanitära olägenheter i direkt anslutning till folks boende.

VA-nätet är dimensionerat för att kunna hantera 6 000 personer samtidigt. Under högsäsong, typ påsk, så har man problemet att folk går upp samtidigt och går på wc, samt att man kommer hem samtidigt för att duscha.
– Vi har varit noga med att alla avloppsstationer och tryckstegringar klarar av dessa toppar säger Lars-Erik Eriksson, sen kommer det perioder över året där det nästan inte händer något i VA-nätet. Så det är viktigt att vi har utrustning som vi kan lita på och att VA-nätet fungerar efter att nästan ha stått still under längre perioder. Jag är väldigt nöjd med de pumpstationer som Rostfria VA-System levererat. Vi har haft stora utmaningar i väglöst land, men då överbyggnader och pumpsumpar var klara för montering direkt från fabriken så löste det sig på ett bra sätt, avslutar Lars-Erik Eriksson.
Totalt så investerar Åre kommun en bra bit över 200 miljoner i det nya VA-nätet som består av en ny vattentäkt, ett nytt reningsverk, nio pumpstationer och en tryckstegring.

Bydalen Åre Kommun

Utsikt över Höglekardalen och Bydalen, i bakgrunden Västerfjället

Pumpstation i Bydalen

Avloppsvattnet pumpas ut ur Bydalen längst Dammån

Höglekardalen i Åre Kommun

Höglekardalen med Oviksfjällen i bakgrunden

Pumpstation

En av våra pumpstationer sätts på plats

Unik utmaning för entreprenörer med Natura 2000

Anders Edholm driver HP Mark i Östersund

Anders Edholm driver HP Mark i Östersund som har hand om entreprenaden både i Bydalen och Storlien

Natura 2000 skall bevara värdefull natur, men det innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Det måste avgöras i varje enskilt fall vilka åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas. Via upphandlingen så styr kommunen eller länsstyrelsen hur entreprenörerna kan agera inom ett Natura 2000 område.
– Vi har haft en av de första hybridgrävare på plats förklarar Anders Edholm från HP Mark i Östersund. Det är särskilda krav vid en entreprenad i ett Natura 2000 område. Man måste vara extremt försiktig så att det inte uppstår oljespill, maskiner som används får heller inte vara för gamla och måste gå på miljö olja. Allt måste gå stabilt tillväga och inget får lämnas kvar. Leveranserna från Rostfria VA-System har fungerat helt enligt plan, pumpstationerna har varit enkla att få på plats och supporten från Rostfria har varit mycket bra säger Anders Edholm.
Vid entreprenaden för Bydalen har man varit rädd för att grumla vattnet i Dammån, det skulle kunna förstöra fiskäggen som öring och harr har lagt efter att de lekt färdigt. Trots att man brottas med problem att sätta pumpstationer i väglöst land så har man inte hamnat utanför Natura 2000 reglementet. Hela entreprenaden har varit mycket lyckad ur miljösynpunkt.

Dammån vid Bydalen i Åre Kommun

Dammån är lekplats för ädelfisk och skyddad av Natura 2000

Vissa områden i Bydalen har ingen väg till fritidshusen. Transporter har skett över en smal bro och över isen vintertid.

Dammån vid Bydalen i Åre Kommun

Det nya VA-nätet kommer i framtiden att skydda Dammån från föroreningar.

Åre kommun bygger nytt reningsverk och VA-nät i Storlien

Pumpstation från Rostfria VA System i Storlien

Åre kommun bygger nytt reningsverk för Storlien. Rostfria VA-System har levererat pumpstationer till det nya VA-nätet.

Nya direktiv från Länsstyrelsen i Jämtlands Län och högre utnyttjande av VA-nätet gör att Åre kommun bygger nytt reningsverk för området kring Storlien. Fjällstugeområdena runt Storlien har haft egna lösningar för att ta hand om avloppsvatten. Man har tidigare utnyttjat sin fjällstuga lite sporadiskt under vintern och avloppsfrågan har då varit hanterbar. Nu ökar fjällturismen och nybyggnationen enormt i Åre kommun, man har snart lika många besökare på sommaren som på vintern, detta skapar en marknad för att hyra ut sin fjällstuga året runt.

I direktivet från Länsstyrelsen så måste fjällstugorna nu kopplas upp mot det kommunala VA-nätet. Med ett större unyttjande av fjällstugorna så räcker inte reningsverket i Storlien till, det är både för litet och föråldrat för att klara av inkopplingen av alla fjällstugor. Åre kommun har valt att flytta ut det nya reningsverket från Storlien och bygger nytt i Storvallen 4km från tätorten. Det gör det även enklare att koppla på eventuella nya fjällstugeområden. Rostfria VA-System har levererat 5 pumpstationer för att ta avloppsvattnet från Storlien över till Storvallen.

Pumpstation från Rostfria VA System i Storlien
Pumpstation från Rostfria VA System i Storlien