Rostfria VA-Systems sidvillkor

1. Allmänt

Dessa sidvillkor (nedan ”Användarvillkoren”) gäller för sidorna på denna webbplats (www.rostfria.com) som innehas av Rostfria VA-System i Storfors AB, (nedan Rostfria”)  Box 120, 688 23 Storfors, e-post: info@rostfria.com, är ansvariga utgivare av webbplatsen www.rostfriapumpstationer.se i Sverige och ansvarar för utveckling och förvaltning av webbplatsen i Sverige.

Genom att gå in på rostfria.com webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren.

2. Ansvarsbegränsning

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Rostfria ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

3. Upphovsrätt och varumärken

Rostfria – eller en tredje part, som gjort särskilt förbehåll härom – behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar, debatter och liknande på Rostfrias webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att Rostfria får lagra, sprida och publicera materialet.

4. Länkning med mera

Om Rostfria tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från Rostfrias sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Rostfria är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Rostfria har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

Vid länkning till/från Rostfrias webbplats gäller att all information ska öppnas i ett separat fönster. Informationen får aldrig presenteras i anslutning till den andra webbplatsens varumärke eller logotyp, annat än om detta skriftligen överenskommits med Rostfria.

5. Information enligt GDPR, om behandling av personuppgifter.

I samband med inloggning till Rostfria webbplats registreras uppgifter om användaren. Ändamålet med detta är att administrera Rostfrias användarregister. Vid registrering av beställning registrerar Rostfria uppgifter om beställningen och användaren. Ändamålet med registreringen är att administrera webbplatsen samt att samla och analysera information om beställningen till grund för erbjudanden och garantier, samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.

Rostfria kan genom samkörning med andra personregister komma att uppdatera personuppgifter och tillföra personuppgifter för utveckling och upprätthållande av en effektiv och god kund- och registervård. Uppgifter kan komma att lämnas ut till företag eller juridiska personer anslutna till Rostfria webbplats för de ändamål som anges ovan och enligt avtal med Rostfria. Personuppgifter sparas inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Utöver detta kan Rostfria enligt lag tvingas att lämna ut personuppgifter till annan part.

Den som inte vill motta adresserad reklam och erbjudanden kan kontakta Rostfria VA-System i Storfors AB kundtjänst och begära en reklamspärr. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran till Rostfria VA-System i Storfors AB kundtjänst. Rostfria kommer på eget eller på Kontoinnehavarens initiativ rätta felaktiga uppgifter.

Personuppgifter sparas i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR). Enligt GDPR har du rätt att få information om behandling av personuppgifter. Önskas utdrag av dina personuppgifter, kontakta oss på adress nedan.

6. Cookies

Rostfria använder cookies på sin webbplats för att den skall kunna fungera på ett korrekt sätt. Om du har valt att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies då kan inte Rostfriapumpstationer garantera att webbplatsen fungerar på ett korrekt sätt.

7. Tillämplig lag med mera

Webbplatsen och dess Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dess Användarvillkor skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.