Stor, större, rostfritt, när Skanska bygger ny järnväg

Trafikverket bygger ut Västkustbanan till dubbelspår, ett projekt som pågått under 4 år. Nu håller Skanska på med en av  de sista etapperna mellan Helsingborg och Ängelholm. Man byggt bort alla järnvägskorsningar och skapat planskilda korsningar istället. Kravet på att förhindra översvämningar i viadukterna har ökat då man i framtiden räknar med större volymer av regn. Med höga regnflöden så har också volymerna på dagvattenbrunnarna ökat. Rostfria VA-System har levererat pumpstationer för dagvattnet till projektet. Det är några av de största pumpsumparna som Rostfria VA-System historiskt sett har levererat.

Dagvattenbrunn fr Rostfria VA-System

Våra rostfria pumpsumpar tar hand om dagvattnet

Den nya Västkustbanan med dubbelspår mellan Göteborg och Malmö skall förkorta restiden med 20 min. Det kräver att tågen kan gå med en hög och jämnhastighet vilket också kräver att alla järnvägsövergångar är planskilda ur säkerhetssynpunkt. På den sista etappen som nu Skanska bygger finns det 13 viadukter dit Rostfria VA-System har levererat pumpstationer för dagvattnet. Då man i framtiden räknar med större flöden av regnvatten så är dessa dagvattenbrunnar rejält tilltagna.
– Vår leverans av dagvattenbrunnar till Skanskas järnvägsprojekt är bland de största vi tillverkat. säger Jonas Björkström vd på Rostfria VA-System.

– Den största dagvattenbrunnen vi kommer att leverera är på ca 100 m3, en rejäl sak som är 4 m bred och 8 m djup, berättar Jonas Björkström.
Sätter man 13 dagvattenbrunnar av större storlek så är Rostfria VA-Systems pumpsumpar den bästa ekonomiska lösningen, både på kort och lång sikt. Skall man använda andra material och göra markarbeten för en annan lösning så kan en enda dagvattenbrunn ta upp till 2-3 veckor att få klar. Den rostfria varianten sätter man i drift på 2-3 dagar. Det är också mycket svårt att få till speciallösningar i andra material som den rostfria varianten kan erbjuda.

Dagvattenbrunn till Skanska
Dagvattenbrunnar fr Rostfria VA-System
Dagvattenbrunnar fr Rostfria VA-System

Skanska sätter en dagvattenbrunn i samband med utbyggnaden av Västkustbanan

Dagvattenbrunnar fr Rostfria VA-System

Snabbt och enkelt med en rostfri lösning

Rostfria VA-Systems lösning, med att leverera färdiga pumpsupar direkt på plats, är en av anledningarna till att fler och fler använder det rostfria alternativet till en pumpsump. En rostfri pumpsump sätter man i drift på 2-3 dagar, skall man använda andra material kan det ta 2-3 veckor beroende på markarbeten.
Skall man som i Skanskas fall sätta 13 pumpsumpar som är specialanpassade, då blir den rostfria pumpsumpen billigare både på kort och lång sikt.