Renovering och byte av betongsump

Runt omkring i Sverige står det pumpstationer med betongsumpar som är på väg att förlora sin förmåga att hålla avloppsvattnet på plats och som kommer att behöva bytas ut. Rostfria VA – System har en färdig lösning för att hantera gamla och uttjänta betongsumpar. Vi sätter helt enkelt in en rostfri pumpsump inne i den förbrukade betongsumpen.

Renovering av betongsump

En rostfri pumpsump sätts på plats inne i en gammal betongsump.

Det finns många orsaker till att en betongsump behöver bytas ut. Det kan vara att betongringarna ”ruttnat upp” då man har haft ett avloppsvattnet som varit rikt på svavelväte och det har lakat ur betongen. En annan orsak kan vara yttre påverkan. Skiftningar och förändringar i marken påverkar betongringarna så att sprickor och försvagningar uppstår och man är tvingad att byta ut pumpsumpen. Det kan vara svårt att bygga en avloppspumpstation på en annan plats. Ledningar och infrastruktur runt pumpstationen gör att man vill ha kvar den på samma plats som den tidigare har stått på.

I Köping har vi på Rostfria VA -System varit med och bytt ut en gammal pumpstation från 60-talet som är byggd av betongringar. En kombination av lerhaltig jord och ett mycket högt grundvatten har satt tryck på betongsumpen så den börjat luta. Detta har skapat sättningar i betongen och anslutningarna har tagit skada, vilket har tvingat fram en renovering av hela pumpstationen. Vår lösning med att sätta in en rostfri pumpsump inne i de gamla betongringarna gör det möjligt att snabbt och enkelt få en helt ny pumpstation på plats. Den står på exakt samma plats som den gamla, och man kan dra nytta av befintligt ledningssystem och infrastruktur.

rostfri pumpsump
Rostfri pumpsump

Så här byter vi ut en kasserad betongsump!

Om er betongsump inte längre håller måttet utan måste bytas ut, så har vi på Rostfria VA – System tagit fram en snabb och enkel metod för att lösa ert problem. Utifrån måtten på er betongsump tillverkar vi en rostfri pumpsump som är specialgjord just för er pumpstation. Den sätter vi ned inne i betongsumpen, kopplar och svetsar in anslutningsstudsar till befintliga ledningar och ställer på pumphuset. Nu har ni en helt ny pumpstation, på samma plats som den gamla stod.

1. Rivning av betongsumpen

Pumpsump och pumphus

Den skadade pumpstationen rivs ned och de översta betongringarna tas bort. Votningen i botten på betongsumpen tas bort (eller bibehålls om volymen räcker till) en ny grusbädd läggs på plats. Några uttag för inkommande ledning finns inte på den ny rostfria pumpsumpen, det tas upp när pumpsumpen står på rätt plats så att hålet hamnar på exakt rätt ställe.

2. Pumpsumpen gjuts fast

Skadad betongsump

Hål för inkommande ledningar tas upp, och ledningarna svetsas fast från insidan av pumpsumpen. Inkommande avloppsledning, utgående tryckledning och utgående breddledning kopplas på det befintliga nätet. Den rostfria pumpsumpen gjuts sedan fast med betong.

3. Pumphuset ställs på plats

Skadad betongsump

Själva pumphuset lyfts på plats och man kan börja installera el och automationen.Ett helt nytt set av pumpar lyfts ned i den rostfria pumpsumpen. Inkommande färskvatten kopplas till huset. Efter inkoppling av ledningar fyller man med sand och grus runt pumpsumpen.